ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู
bulletข้อมูลทั่วไป


พันธกิจ

พันธกิจ

 

           1. พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี

           2. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

               การศึกษาชาติ

           3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

           4. พัฒนาสภาพแวดล้อม จัดหาเทคโนโลยีและทรัพยากรศึกษา เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

           5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีขวัญกำลังใจและมีความรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ

           6. ระดมทรัพยากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

           7. ส่งเสริมสนับสนุน บริการช่วยเหลือสังคมตามศักยภาพโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com