ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู
bulletข้อมูลทั่วไป


ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

 

ครอบครัวไทยทองนุ่มได้คิดริเริ่มดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนจึงดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนอนุบาล รือเสาะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาในท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนว่ามีสถานศึกษาที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งอีกทั้งช่วยลดภาระการลงทุนในการจัดการศึกษาของภาครัฐ

การดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนได้เริ่มลงมือการก่อสร้างโดยมีเนื้อที่บริเวณจำนวน  5ไร่เมื่อวันที่ 11   สิงหาคม    พุทธศักราช 2543     และการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆโดยได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนจนสามารถดำเนินการเสร็จและได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลรือเสาะโดยเปิดทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่  6 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

การเปิดทำการเรียนการสอนในปีแรกนั้นได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางโรงเรียน คือ สามารถเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในปีเดียวกันและมีจำนวนนักเรียนรุ่นที่1 ของโรงเรียนประมาณ 600คน

ปี พ.ศ.2549 โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น  ประกอบด้วยห้องเรียน 10 ห้องเรียน  ต่อเนื่องกับอาคารเรียน 2 ชั้นเดิมที่มีอยู่และได้รับขยายความจุนักเรียนจากเดิม 1,635 คน เป็น 1,910 คน ในปีเดียวกันได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณด้านหลังอาคารเรียนอนุบาลจำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดซื้อด้วยจำนวนเงินหนึ่งล้านบาท

พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้จัดซื่อที่ดินเพิ่มเติมซึ่งต่อเนื่องต่อกันกับที่ดินเดิมบริเวณด้านข้างโรงอาหารอีกจำนวน 1 ไร่ ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดซื้อจำนวนแปดแสนบาทและได้ดำเนินการจัดสร้างโรงอาหารของโรงเรียนให้มีพื้นที่บริการได้กว้างมากยิ่งขึ้น และ ในปีเดียวกันทางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการโรงเรียน จากนายกวี จันปิยะ   เป็นนางถวิล ไทยทองนุ่ม

พ.ศ.  2551 โรงเรียนดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 60 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยงบประมาณ จำนวนสามล้านห้าแสนบาท โดยใช้ชื่อว่าอาคารฟ้าขาว พร้อมด้วยจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 1 ไร่ ด้วยเงินงบประมาณ เก้าแสนบาท และได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวมีห้องน้ำในห้องเรียนสำหรับชั้นอนุบาลจำนวน 5 ห้องเรียน ด้วยเงินงบประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาท

พ.ศ. 2552  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารประกอบขนาด 3 ชั้น  จำนวน 1 หลัง ติดกับอาคารฟ้าขาว  เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมร่วมกับอาคารฟ้าขาว  ด้วยงบประมาณจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้ขอสินเชื่อจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขานราธิวาส จำนวนสามล้านห้าแสนบาทถ้วน  เพื่อจัดสร้างสระว่ายน้ำขนาด 12.50 เมตร X 25 เมตร และก่อสร้างอาคารประกอบขนาด 8 เมตร X 32 เมตร จำนวน 1 หลัง  ด้วยงบประมาณจำนวนสองล้านบาท และมีจำนวนนักเรียนเต็มความจุของโรงเรียนจำนวน 1,910 คนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com