ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletที่ตั้งโรงเรียน
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletการเปิดการเรียนการสอน
bulletคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
bulletคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
bulletคณะผู้บริหารโรงเรียน
bulletบุคลากรฝ่ายงานธุรการ
bulletบุคลากรระดับชั้นอนุบาล
bulletบุคลากรระดับประถมศึกษา
bulletข้อมูลนักเรียน
dot
dot
bulletปณิธานของโรงเรียน
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletคำขวัญโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletต้นไม้ประจำโรงเรียน
bulletอักษรย่อของโรงเรียน
bulletนโยบาย
bulletวิสัยทัศสน์
bulletพันธกิจ
bulletเป้าหมาย
bulletอัตลักษณ์ของโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ของโรงเรียน
dot
dot
bulletด้านผู้เรียน
bulletด้านจัดการเรียนการสอน
bulletด้านบุคลากร
bulletด้านการบริหารจัดการ
bulletด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน
dot
dot
bulletห้องบ้านบอล และ บ้านลม
bulletห้องเรียนปรับอากาศ
bulletห้องเรียนคอมพิวเตอร์
bulletห้องเรียน english program
bulletสนามกีฬา อาคาร ฟ้า-ขาว
bulletสระว่ายน้ำ
dot
dot
bulletวารสารฉบับล่าสุด
bulletวารสารที่ผ่านมา
dot
dot
dot
dot
bulletโครงการ "น้ำใจสู่ฝันวันใหม่"
bullet CD เพลง อัลบั้ม เล่าเพลงสานใจให้แดนใต้
dot
dot
 ทีวีครู
bulletข้อมูลทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1

ระดับชั้น อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2566

  

ชั้นอนุบาล 1 

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ชั้นอนุบาล 2 

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

 

 ชั้นอนุบาล 3  

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

 

 รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ป.6

ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

ชั้นอนุบาล 1 

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ชั้นอนุบาล 2 

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

 

ชั้นอนุบาล 3  

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

 ห้อง อ.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3


 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5./2

ห้อง ป.5./3

ห้อง ป.5/4

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

 

รายงานผลการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2

ระดับชั้น อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2565

  

ชั้นอนุบาล 1 

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ชั้นอนุบาล 2 

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

 ชั้นอนุบาล 3  

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

 ห้อง อ.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

 

รายงานผลการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1

ระดับชั้น อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2565

 

ชั้นอนุบาล 1 

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

 ห้อง อ.1/3

ชั้นอนุบาล 2 

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

 ชั้นอนุบาล 3  

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

 ห้อง อ.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

 

 รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ป.6

ประจำปีการศึกษา 2565

ชั้นบริบาล

ชั้นอนุบาล 1 

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2  

ชั้นอนุบาล 2 

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

ชั้นอนุบาล 3  

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

 ห้อง อ.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

 รายงานผลการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1

ระดับชั้น อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2563

ชั้นอนุบาล 1 

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ชั้นอนุบาล 2 

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

 ชั้นอนุบาล 3 

 ห้อง อ.3/1

 ห้อง อ.3/2

 ห้อง อ.3/3

 ห้อง อ.3/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ.1 - ป.6
ประจำปีการศึกษา 2563 ( ช่วงสถานการณ์ COVID-19 )

ชั้นอนุบาล 1 

 ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

 ชั้นอนุบาล 2 

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

ห้อง อ.2/5

 

 ชั้นอนุบาล 3 

 ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

 

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ห้อง ป.2/6

ห้อง ป.2/7

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

ห้อง ป.3/6

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ห้อง ป.4/6

ห้อง ป.4/7

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

ห้อง ป.6/6

 

แผนผังห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ) 

รายงานผลการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562

 ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

ชั้นอนุบาล 2 

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

 ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

 ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

 

รายงานผลการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

ชั้นอนุบาล 2

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

 ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

 

รายงานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2  

  ระดับชั้น อ.1 - ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561 

 

ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

 ห้อง อ.1/4

 

ชั้นอนุบาล 2

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

 ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

 

 ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

 ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5


รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 

ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

ชั้นอนุบาล 2

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

 ห้อง อ.2/3

ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

 ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

 

รายงานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2  

  ระดับชั้น อ.1 - ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561 

ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

 ห้อง อ.1/4

 

ชั้นอนุบาล 2

 ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

 ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

 

 ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

 ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

 


รายงานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 

ระดับชั้น อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561

 

ชั้นอนุบาล 1

 

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

 ห้อง อ.1/4

 

 

ชั้นอนุบาล 2

 

 

อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

อง อ.2/3

ห้อง อ2/4

 

 

ชั้นอนุบาล 3

 

ห้อง อ.3/1

 ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

 


 


 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 

ประจำปีการศึกษา 2561

ชั้นอนุบาล 1

ห้องบริบาล

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

ชั้นอนุบาล 2

ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2 

ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5


 

รายงานผลการเรียนรู้ปลายปี

ระดับชั้น อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560

ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

ห้อง อ.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2 

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

ชั้นอนุบาล 2

ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

ห้อง ป.2.5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1 

ห้อง ป.1/2 

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5


 

 

ระเบียบการแต่งกายของลูกเสือสามัญ

 


 

รายงานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1

ระดับชั้น อ.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560

ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

ห้อง อ.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2 

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

ชั้นอนุบาล 2

ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

ห้อง อ.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1 

ห้อง ป.1/2 

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5รายชื่อนักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6

ประจำปีการศึกษา 2560

ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

ห้อง อ.1/5

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2 

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

ชั้นอนุบาล 2

ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

ห้อง อ.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1 

ห้อง ป.1/2 

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

 รายงานผลการเรียนรู้ ปลายปี 

ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1 

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

ห้อง อ.1/5

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2 

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

ห้อง ป.3/6

ชั้นอนุบาล 2

ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

ห้อง อ.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1 

ห้อง ป.1/2 

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ห้อง ป.1/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1 

ห้อง ป.2/2 

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ห้อง ป.2/6

 

ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุมพร้อมรับหลักฐานทางการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนราธิวาส        ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดที่นี่

 

ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น อ.1-ป.6

ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2560

"เมื่อถึงเวลาพาบุตรหลานที่ท่านรักเข้าเรียนโปรดมอบความไว้วางใจให้กับโรงเรียนอนุบาลรือเสาะนะคะ

ขอเชิญชวนและให้กำลังใจกับลูกๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะในการแข่งขันกีฬา "ใบยางเกมส์" ครั้งที่ 16 และในวันพรุ่งนี้ ทางโรงเรียนจะมีการ Liveสดจาก Facebook ขบวนพาเหรดของลูกๆนักเรียนด้วยคะ
ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดกีฬาอนุบาลรือเสาะสัมพันธ์ "สปอร์ตคิดส์" ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560  ณ สนามโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ตารางสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชลลดา ลา นักเรียนระดับชั้นอ.3/1 ชนะเลิศอันดับที่3ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปีในรายการนครศรีธรรมราชแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12 ปี โรงเรียนอนุบาลรือเสาะที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และ มือรับยอดเยี่ยมระดับประเทศในรายการ"วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล"      ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559          ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา


นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่มมอบงบประมาณให้กับลูกๆนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนอนุบาลรือเสาะที่ชนะเลิศการแข่งขันรายการ"วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล"ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่และเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดอยุธยาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในระหว่างวันที่11-19 มกราคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะดำเนินการจัดทำเสื้อกีฬา-กรีฑา"ใบยางเกมส์"ครั้งที่16 โดยมอบให้HAND IN HAND รือเสาะผลิตตัดเย็บด้วยผ้าคุณภาพดีจากต่างประเทศ ท่านผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเสื้อ"ใบยางเกมส์" ครั้งที่16 มีด้วยกัน 6 สี  สามารถสั่งซื้อได้ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ  (สำหรับผู้ใหญ่) ในราคาตัวละ 250 บาท

ท่านผู้อำนวยการวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ร่วมเป็นกำลังใจพร้อมมอบงบประมาณให้กับนักกีฬาฟุตบอล (รุ่นอายุไม่เกิน10ปี) ของโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม ณ จังหวัดสงขลา
ผู้อำนวยการวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ได้มอบงบประมาณให้กับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลรือเสาะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ "วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล" ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ซึ่งจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดอยุธยาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้คว้ารางวัลชนะเลิศ ผู้เล่นยอดเยี่ยม ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  จากการแข่งขันรายการ "วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ณ สนามกีฬาจิระนครเทศบาลนครหาดใหญ่ 

  ร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน      รายการ  "วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล"ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ    

ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ณ โรงยิมส์เนเซียม สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่

รายงานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 

ประจำปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

ห้อง อ.1/5

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2 

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

ห้อง ป.3/6

ชั้นอนุบาล 2

ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

ห้อง อ.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป. 4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ห้อง ป.1/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ห้อง ป.2/6


ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ    

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

"เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่" ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี)

ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ขอแจ้งกำหนดการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอแจ้งกำหนดการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอแจ้งปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายการต่อไปนี้

- การแข่งขันยิงฟุตบอลเข้าประตู (ชาย) ชนะเลิศอันดับ 1
- การแข่งขันวิ่ง 30 เมตร (หญิง) ชนะเลิศอันดับ 1
- การแข่งขันปั่นจักรยานสามล้อ (ชาย) ได้ รองชนะเลิศอันดับ 2
- การแข่งขันปั่นจักรยานสามล้อ (หญิง) ชนะเลิศอันดับ 1
- การแข่งขันชักเย่อ(ทีมผสม) ชนะเลิศอันดับ 1
- การแข่งขันกระโดดไกล (ชาย) ชนะเลิศอันดับ 1

เรียนแจ้งทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 12-13 กันยายน 2559 และเปิดการเรียนการสอนในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณคะ
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล รุ่น 12 ปี โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ มอบรางวัลให้นักเรียนและครูผู้ควบคุม 
คนละ1,500 บาท ประกอบด้วย ด.ช.อานัส ลาโละซู ด.ญ.พัณณิตา ยีมะลี ด.ญ.นิบัสรียา เดะแอ ด.ญ.อานีสา โต๊ะลูโบ๊ะ คุณครูอารยา บุญเอื้อ และคุณครูมาริสา พรามนุ่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาไทยและการจัดสวนถาดแบบแห้ง ในงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาสคว้ารางวัลชนะเลิศ

การจัดสวนถาดแบบแห้ง งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่าง

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559

ท่านวรรรัตธิญา บินมะ ผอ.สช.รือเสาะ มาร่วมแสดงควายินดีพร้อมได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่อ่าน ออก เขียนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ และนักเรียนที่ชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมวิชาการระดับอำเภอ
ท่านผู้อำนวยการแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักเรียน ครูผู้ควบคุมที่เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำในระดับจังหวัด
นายวิเชษฐ์   ไทยทองนุ่ม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นกำลังใจและสนับสนุนงบประมาณให้กับนักเรียนที่มาเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับอำเภอในวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2559

เรียนแจ้ง ท่านผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านรับงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในส่วนของค่าเครื่องแบบนักเรียน ทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยคะ #

              เรียนแจ้ง เนื่องด้วยในวันพรุ่งนี้เป็นเทศกาลรายอ 6(รายอแน) ทางโรงเรียนขอแจ้งการปิด - เปิดการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2559 และเปิดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2559  จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาสกลุ่มทันตกรรม โดยมีคุณหมอและเจ้าหน้าที่ จาก รพ.รือเสาะ รพ.ศรีสาคร รพ.แว้ง รพ.ระแงะ และ รพ.บาเจาะ มาบริการตรวจฟันนักเรียนในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุเพื่อลดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
คุณครูรัชดา ไทยทองนุ่ม และตัวแทนคณะครูไปพบปะเยี่ยมเยียนพร้อมกับมอบของขวัญให้กับวิทยากรสอนกีรออาตี เนื่องในเทศกาลต้อนรับวันฮารีรายออิดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437
ในวันพรุ่งนี้(วันที่ 5 กรกฏาคม 2559) ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดกิจกรรมฮารีรายอและมอบของขวัญให้กับนักเรียน เนื่องในเทศกาลต้อนรับฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี ประจำปี ฮ.ศ. 1437
ผู้บริหาร คณะครูและเพื่อนในห้องเรียนร่วมแสดงความเสียใจพร้อมมอบเงินทำบุญให้กับครอบครัวเด็กหญิงอารีนี มะลี นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 2/6 ซึ่งได้เสียชีวิตจากการป่วยไข้เลือดออก
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

ชั้นอนุบาล 1

ห้อง อ.1/1

ห้อง อ.1/2

ห้อง อ.1/3

ห้อง อ.1/4

ห้อง อ.1/5

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง ป.3/1

ห้อง ป.3/2 

ห้อง ป.3/3

ห้อง ป.3/4

ห้อง ป.3/5

ห้อง ป.3/6

ชั้นอนุบาล 2

ห้อง อ.2/1

ห้อง อ.2/2

ห้อง อ.2/3

ห้อง อ.2/4

ห้อง อ.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง ป.4/1

ห้อง ป.4/2

ห้อง ป.4/3

ห้อง ป.4/4

ห้อง ป.4/5

ชั้นอนุบาล 3

ห้อง อ.3/1

ห้อง อ.3/2

ห้อง อ.3/3

ห้อง อ.3/4

ห้อง อ.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง ป.5/1

ห้อง ป.5/2

ห้อง ป.5/3

ห้อง ป.5/4

ห้อง ป.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ป.1/1

ห้อง ป.1/2

ห้อง ป.1/3

ห้อง ป.1/4

ห้อง ป.1/5

ห้อง ป.1/6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง ป.6/1

ห้อง ป.6/2

ห้อง ป.6/3

ห้อง ป.6/4

ห้อง ป.6/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง ป.2/1

ห้อง ป.2/2

ห้อง ป.2/3

ห้อง ป.2/4

ห้อง ป.2/5

ห้อง ป.2/6

 
ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะเริ่มจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดพละ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559นี้น่ะค่ะ

    ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีในงาน "มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย"   รุ่นที่ 15  ระดับชั้นอนุบาล 3และประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558    วันที่ 22 มีนาคม  2559  ณ อาคารฟ้า-ขาว โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ขอแจ้งกำหนดการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ปลายปี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ขอแจ้งกำหนดการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ปลายปี

ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลทีมอนุบาลรือเสาะ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตซอล ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลรือเสาะ รุ่นเยาวชนอายุ 12 ปี       ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามเทศบาลตำบลรือเสาะ

สถานที่สอบ O-NET ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2559 ประจำปีการศึกษา 2558 

 ณ  โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

   ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอัลดุลวาริซ นิมะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับมอบจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

กำหนดการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สมัครด่วน ! (รับจำนวนจำกัด)

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ รับสมัครนักเรียนใหม่

ระดับชั้น อ.1 - ป.6 ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2559

พิเศษ ! เฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 

มาสมัครเรียนพร้อมรับชุดของขวัญการเรียนรู้ฟรี

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมอนุบาลรือเสาะ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ.จังหวัดสตูล ในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจำปี 2558  ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 31มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2559

เรียนแจ้ง   ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ใบยางเกมส์" ครั้งที่ 15 จากเดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 28-29 ม.ค.59 นี้ ขอปรับเลื่อนเป็นวันที่ 2-3 ก.พ. 59 แทน เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องจนทำให้ไม่สะดวกต่อการดำเนินการ จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดโครงการ "M.E.P. English Camp"in Penang Malaysia 24 - 26 January 2016 สร้างโอกาสทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื้อนบ้าน ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2559 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
แจ้งการจัดกีฬาสีภายใน "อนุบาลรือเสาะเกมส์" ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ฟ้า-ขาว โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ขอขอบคุณท่านวรรรัตธิญา บินมะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะพร้อมคณะที่มอบของขวัญให้กับนักเรียน (เด็กกำพร้า) ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ
แจ้งการหยุดเรียน ด้วยทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดนราธิวาส ตามนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน ดังนั้นจึงนำบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์ จึงขอแจ้งปิดโรงเรียนเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-25 ธันวาคม 2558และจะเปิดโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเจนนีซ่าห์ หะยีเจ๊ะโว๊ะ (น้องเจนนี่) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการเขียนเรียงความ เนื่องในวันไปรษณีย์โลก ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2558

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกนกวรรณ เทพสุข (น้ององุ่น) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการเข้าประกวดธิดานพมาศ ประจำปี 2558 ณ เทศบาลรือเสาะ
    ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ณ สนามกีฬาจิระนครเทศบาลนครหาดใหญ่

"เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่" ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปี)

ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดงาน"กลับมาหากัน ด้วยรักผูกพัน ลูกฟ้าขาว ครั้งที่1" ในวันศุกร์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม 2558 ขอเชิญชวนให้ศิษย์เก่าพร้อมกันที่สระว่ายน้ำของโรงเรียน เวลา10.00 น.
แจ้งปฏิทินการศึกษาของโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กำหนดการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
กำหนดการ ทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขัน To be number one (แอโรบิก แดนซ์)
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนดีเด่น เด็กหญิงฟาติน หะยีวานิ ได้ทำผลงานในการแข่งขันจัดสวนถาด คว้ารางวัลชนะเลิศ สมัยที่ 2 ในระดับ 5 จังหวัด

สัญลักษณ์ 15 ปี โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 50,000 บาทให้คุณครูสุรศักดิ์ สร้อยสมบูรณ์ เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพของวงเมโรเดียน
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น.ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดกิจกรรมธาราบำบัด ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
ขอแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้คว้าแชมป์รอบคัดเลือกระดับจังหวัดนราธิวาสในรายการ "วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล"
             กำหนดการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2558
ขอประชาสัมพันธ์ ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้ทำการปิดการเรียนการสอน วันฮารีรายออิดิลฟิตตรี ตั้งแต่วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2558 และทำการเปิดการเรียนการสอนในวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายซูรีคร หะยียิเต๊ะ นักเรียนระดับชั้น ป.6/1 และเด็กชายมูหัมหมัดอับดุลย์ สาแม นักเรียนระดับชั้น ป.6/3 ที่ได้เข้าร่วมโครงการ "นำนักกีฬาเก่ง ชมเกมระดับโลก" โดยทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะจะพานักเรียนทั้ง 2 คน ไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพมหานครไปชมเกมการแข่งขันฟุตบอลในรายการ " ทรูซุปเปอร์โทรฟี่ลิเวอร์พูลทัวร์ 2015 " ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เดินทาง วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม - พฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2558 สนับสนุนโครงการโดย นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองมารับงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในส่วนของค่าเครื่องแบบนักเรียนทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ( อาคารฟ้า - ขาว ) โดยขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะเริ่มจำหน่ายชุดนักเรียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พ.ค. นี้น่ะค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนอนุบาลรือเสาะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุ ไม่เกิน12 ปี ในรายการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ  ที่ได้คว้าเหรียญทั้งหมด 26 เหรียญ 14 เหรียญทอง   5 เหรียญเงิน   7 เหรียญทองแดง พร้อมกับได้ถ้วย 1 ใบ  เกียรติบัตร 2 ใบ จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2558  ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2558
แจ้งแนวทางการปฎิบัติของนักเรียนที่เข้ารับวุฒิบัตรทางการศึกษา  ในระดับชั้นอนุบาล ๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ "บัณฑิตน้อย" รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ขอแจ้งกำหนดการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

ขอแจ้งกำหนดการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓

         ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอิลฟัน หะยีอาแซ ชั้น ป.6/2. นักกีฬาฟุตซอล-ฟุตบอล โรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้รับการคัดเลือกของจังหวัดนราธิวาสให้ไปเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล เป็นเวลา 1 เดือนในโครงการ "ฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จว.ชต" ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มี.ค-3 เม.ย 2558 และจะเข้ารับการคัดเลือกป็นเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษในเดือนพฤษภาคมนี้

เดือนแห่งความรัก โปรดพาบุตรหลานอันเป็นที่รักเข้าเรียน.....
"โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ" ตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2558                
รับจำนวนจำกัด100 คนแรก มีของขวัญมอบให้ค่ะ

          ขอแสดงความยินดีกับน้องขิง เด็กหญิง วริศรา วงศ์ประชุม นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ที่ชนะการแข่งขัน ในรายการ นครศรีธรรมราช แชมป์เปี้ยนชิปครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2558 ได้คว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เกียรติบัตร 2 ใบ และ ถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมอีก 1 ใบ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ขอเชิญ.. ท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลรือเสาะทุกคน มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ในวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558 ณ หอประชุมอาคารฟ้าขาวโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงของโรงเรียนอนุบาลรือเสาะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1- 4 ธ.ค 2557 และได้เป็นตัวแทนจ.นราธิวาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอกชน 5 จว. ชายแดนใต้รุ่นอายุ18ปีวอลเลย์อนุบาลรือเสาะส่งรุ่น12 ปี เข้าร่วม 7- 9 ธค. 57

ตารางสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ สระน้ำเก่าโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ คำพ่อสอน  ระดับอำเภอรือเสาะ  ณ หอประชุมอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ยินดีต้อนรับ จรัล เนียมทับทิม โค้ชยุวชนทีมชาติ ที่ได้มาแนะนำและฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอลอนุบาลรือเสาะ

แจ้งปฏิทินการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ปลายภาค 
ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภททีมหญิง โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการ กีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ "สพฐ คัพ"  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ณ จังหวัดสตูล

ชื่นชม เด็กชายมูฮำหมัด หะมะ ชั้นป.6/2 ที่ได้ทำความดี พบกระเป๋าเงิน มีเงินจำนวน 1,000 บาท ส่งคืนเจ้าของ ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ทำความดี

ขอแสดงความยินดี ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงอนุบาลรือเสาะ

ได้คว้าแชมป์รอบคัดเลือกระดับจังหวัดนราธิวาส 

จากการแข่งขันรายการ "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล" 

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  จังหวัดนราธิวาส

ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป

มหกรรมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน

"กีฬาเทศบาลสัมพันธ์" ครั้งที่1 ประจำปี 2557 

ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557

ณ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาสคว้ารางวัลชนะเลิศ

การจัดสวนถาดแบบแห้ง งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 9 สิงหาคม 2557

ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับอำเภอ ประจำปีการศึกษา  2557

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

ขอแจ้งการปิด-เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบโดยขอประกาศ หยุดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2557 - วันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2557 เนื่องจากเทศกาลวันฮารีรายออีดิลฟิตรี และเปิดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557

ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ทางฝ่ายอิสลามศึกษาโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ       ได้จัดโครงการ "การประกวดขับร้องอนาซีดและอาซานสู่อาเซียน ครั้งที่ 1"             ณ อาคารฟ้า-ขาว โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

 แจ้งปฏิทินการทดสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2557 ในระดับประถมศึกษา          ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557

ในวันที่ 23-29 กรกฏาคม  2557 ทางฝ่ายวิชาการกลุ่มสาระ การเรียนรู้   ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ซึ่งมีการแสดงผลงานของนักเรียนและการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย   ณ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ขอแสดงความยินดีให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เทศบาลนครสุราษฯ

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ทางโรงพยาบาลรือเสาะ มีการบริการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นวัคซีนกระตุ้นป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ( MMR)

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเรจ จำกัด  ได้จัดโครงการทัศนศึกษา โดยนำเยาวชนที่รักกีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งนักวอลเลย์บอลของโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้รับการคัดเลือกจากสมาคม จำนวน 8 คน พร้อมกับผู้ดูแล เข้าร่วมโครงการ          ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม  2557

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสได้จัด

อมรม"บัญชีต้นกล้า" โครงการขยายผลเพื่อการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้

กับนักเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ.โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ประกาศให้ทราบ จากการที่มีข่าวลือว่ามีการจับเด็กขึ้นรถตู้ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ขอเรียนให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบว่าโรงเรียนอนุบาลรือเสาะเฝ้าระวังและดูแลลูกๆนักเรียนเป็นอย่างดี ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างไร จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทุกๆท่านได้รับทราบ. 

วงละออนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรี Yala Music  Award 2014

ณ เวทีกลาง งานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2557

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน

(แชลเลนจ์เดย์) ประจำปี 2557 

วันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557

ณ. อาคารฟ้า - ขาวของโรงเรียนอนุบาลรือเสาะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

คุณนฤมล  ศิริวัฒน์  

สมาชิกวุฒิสภา / ประธานพัฒนาฮอกกี้ทีมชาติไทย ให้เกียรติเข้าเยี่ยมนักเรียนและนักกีฬา

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ยินดีต้อนรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยความยินดียิ่ง

จำหน่ายชุดนักเรียน - ชุดพละ

วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2557

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

18 มีนาคม 2557 ทางโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา บันฑิตน้อย รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2556

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที 2/2556

(ระดับชั้นประถมศึกษา)

กำหนดการทดสอบการประเมินผลการเรียนรู้

ระดับชั้นอนุบาลที่ 1 - 3

เกมส์แห่งความสมานฉันท์ + มิตรภาพ

"รือเสาะวอลเลย์บอล"

ประชาชนชายและยุวชนหญิง 12 ปี ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

ณ. โรงยิมฟ้าขาว โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

6 กุมภาพันธ์ 2557  ทางฝ่ายงานอิสลามศึกษาร่วมกับ

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

จัดกิจกรรม "เมาลิดสัมพันธ์"

ณ. อาคารเอนกประสงค์ฟ้า-ขาวโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่  2 ประจำปีการศึกษา  2556  

ระดับประถมศึกษา

 

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ภาษาไทย)

ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2556

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้ส่งการแสดงของนักเรียน ในชื่อชุด " บุษบาเสี่ยงเทียน" ไปร่วมในกิจกรรมวันลอยกระทง ณ สวนกาญจนาภิเษก เทศบาลตำบลรือเสาะ

ท่าน ผู้อำนวยการพบปะกับคณะครู นักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้าพร้อมขอยกย่อง ชื่นชม

นักเรียนในการทำความดี ได้แก่ เด็กหญิง บัรกิซ  ดอคอ ชั้น ป.6/2 ที่ช่วยทำความสะอาดพื้นที่

บริเวณโรงเรียนก่อนกลับบ้านทุกๆวัน โดยมอบทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลให้เป็นกำลังใจแก่นักเรียน

ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงอนุบาลรือเสาะ

ได้คว้าแชมป์รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

จากการแข่งขันรายการ "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล"

ระหว่างวันที่ ๓๐ ต.ค - ๔ พ.ย ๕๖ ณ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ภาค ๔  พรุค้างคาว จ. สงขลา

 ยินดีต้อนรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2556

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

โหลดได้ที่นี้...

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 (ระดับชั้นประถมศึกษา)

โหลดได้ที่นี้...

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 (ระดับชั้นอนุบาล)

โหลดได้ที่นี้...

พิธีมอบวุฒิบัตรทางการศึกษา บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2555

ทีมวอลเลย์บอลอนุบาลรือเสาะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ จากการแข่งขันรายการ " สพฐ.เกมส์ 2555"

ระหว่างวันที่ 22-28 ธ.ค.55 ณ สนามโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา สำหรับลูกๆ นักเรียน

ในระดับชั้น ป.1

ขณะนี้ ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

รายงานผลการเรียนรู้ปลายปี 

ประจำปีการศึกษา 2558

ขั้นอนุบาล 1

ห้อง 1/1

ห้อง 1/2

ห้อง 1/3

ห้อง 1/4

ห้อง 1/5

 

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ห้อง 3/1

ห้อง 3/2 

ห้อง 3/3

ห้อง 3/4

ห้อง 3/5

ห้อง 3/6

ขั้นอนุบาล 2

ห้อง 2/1

ห้อง 2/2

ห้อง 2/3

ห้อง 2/4

ห้อง 2/5

 

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้อง 4/1

ห้อง 4/1

ห้อง 4/3

ห้อง 4/4

ห้อง 4/5

ห้อง 4/6

 

ขั้นอนุบาล 3

ห้อง 3/1

ห้อง 3/2

ห้อง 3/3

ห้อง 3/4

ห้อง 3/5

 

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ห้อง 5/1

ห้อง 5/2

ห้อง 5/3

ห้อง 5/4

ห้อง 5/5

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ห้อง 1/1

ห้อง 1/2

ห้อง 1/3

ห้อง 1/4

ห้อง 1/5

ห้อง 1/6

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ห้อง 6/1

ห้อง 6/2

ห้อง 6/3

ห้อง 6/4

ห้อง 6/5

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ห้อง 2/1

ห้อง 2/2

ห้อง 2/3

ห้อง 2/4

ห้อง 2/5

ห้อง 2/6

 

 

 

  

 

คุยกับผู้บริหาร

ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน สามารถที่จะฝากคำถามที่ท่านสงสัยไว้ได้นะครับ

ดูทั้งหมด.....

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ

ที่อยู่ : เลขที่ 182/26 หมู่ที่ 2 ถนนรือเสาะสนองกิจ

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

เบอร์โทร & Fax : 0-7357-2411

E-mail : anubunruso@hotmail.com